VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

1. Allmänt.

Dessa allmänna villkor ('Villkoren') är ett juridiskt avtal mellan dig och Astara Ital Sweden AB, org. nr. Nr 556793-5282, med säte på Färögatan 33. 164 43 Kista, Stockholm ('Astara'), som reglerar din användning av webbplatsen www.webstore-fiat.se ('Webbplatsen'). Med 'Du' avses den som besöker Webbplatsen.

Denna webbplats är avsedd att erbjuda dig [information om de fordon som säljs av Astaras nätverk av [auktoriserade] återförsäljare ('Återförsäljare'), information om, bland annat, var auktoriserade verkstäder finns samt information om andra relaterade produkter och tjänster som är tillgängliga för dig].

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte är myndig behöver du en vårdnadshavares tillstånd för att använda webbplatsen. Astara förbehåller sig rätten att skriftligen begära sådant tillstånd.

Vissa tjänster som är tillgängliga för dig via webbplatsen kan omfattas av särskilda villkor som, i tillämpliga fall, kommer att ersätta, komplettera och/eller ändra dessa villkor och som måste accepteras av dig innan motsvarande tjänst tillhandahålls.

2. Användning av webbplatsen

Astara tar inget ansvar för något innehåll som tillhandahålls eller åtgärder som utförs av dig eller andra användare av webbplatsen genom eller i samband med användningen av webbplatsen. Du är ensam och exklusivt ansvarig för all information som du, genom användning av Webbplatsen, lägger upp, visar, överför, bearbetar, delar med andra eller på annat sätt hanterar genom användning av Webbplatsen.

Tillträdet till webbplatsen är kostnadsfritt och sker i en säker miljö (https), där informationen överförs i krypterad form. Du är ansvarig för och ska bära alla kostnader (inklusive kostnader för internettrafik) för din användning av webbplatsen. Webbplatsen har utformats för att stödja webbläsarna Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari, Opera och Chrome. Astara ska inte vara ansvarigt för några skador av något slag som kan orsakas Dig genom användning av andra webbläsare eller olika versioner av webbläsare för vilka Webbplatsen inte har utformats.

Du bekräftar och godkänner att Webbplatsen innehåller proprietärt innehåll, information och material som skyddas av tillämplig immaterialrättslig lagstiftning och andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, och att Du inte kommer att använda sådant proprietärt innehåll, information eller material på något som helst sätt förutom för tillåten användning av Webbplatsen. Tillgång till Webbplatsen ger inte någon licens eller nyttjanderätt till Astaras eller tredje parts immateriella rättigheter. Ingen del av Webbplatsen får reproduceras i någon form eller på något sätt. Du får inte utnyttja Webbplatsen på något som helst otillåtet sätt. Astara förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som bryter mot eller gör intrång i deras immateriella rättigheter.

Webbplatsen innehåller innehåll ('Innehåll') från olika innehållsleverantörer (var och en en 'Innehållsleverantör'). Du bekräftar och samtycker till att upphovsrätten till innehållet är varje innehållsleverantörs exklusiva egendom. Innehållsleverantören garanterar inte att innehållet är lämpligt för något av dina syften utanför den specifika användningen/syftet för vilket innehållet görs tillgängligt på webbplatsen. Du har inte rätt att vidaredistribuera någon del av Innehållet till tredje part utan skriftligt godkännande från Innehållsleverantören, annat än genom de funktioner för delning, inbjudan och sociala medier som tillhandahålls på Webbplatsen. Astara verifierar inte innehållets riktighet eller fullständighet och ska inte ha något ansvar för sådana anspråk som hänför sig till sådant innehåll.

Du samtycker till att inte använda webbplatsen på något sätt för att trakassera, förtala eller på annat sätt kränka eller kränka någon annan parts rättigheter, och Astara, dess leverantörer eller någon tredje part är inte på något sätt ansvarig för någon sådan användning av dig, eller för några trakasserande, hotande, ärekränkande, stötande eller olagliga meddelanden eller överföringar som du kan skicka eller ta emot när du använder webbplatsen.

Du samtycker till att din användning av webbplatsen måste följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, och att du inte kommer att använda webbplatsen för något olagligt ändamål.

Denna Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför Astaras kontroll och webbplatser som ligger utanför Astaras kontroll kan länka till Webbplatsen. Astara ansvarar inte för skyddet eller integriteten för någon information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa integritetspolicyn för sådana webbplatser innan du går in på dem.

I händelse av ett krav mot Astara eller någon av dess leverantörer till följd av din användning av webbplatsen, ska du ersätta Astara och/eller dess leverantörer för alla belopp som ska betalas av Astara och/eller dess leverantörer enligt förlikning eller dom och ersätta och hålla Astara och/eller dess leverantörer skadeslösa från alla andra kostnader eller förluster som åsamkas Astara och/eller dess leverantörer till följd av detta.

3. Ditt konto.

För att kunna göra en förfrågan om köp av ett fordon måste Du registrera ett kundkonto ('Kundkonto'). I registreringsprocessen kommer du att tillhandahålla information om dig själv i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Om du registrerar ett kundkonto kommer vi att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här https://www.webstore-fiat.se/legal-pages/legal-notes.

Du är ansvarig för att fylla i korrekt information när du registrerar ett Kundkonto. Du ansvarar för att informationen är både korrekt och fullständig, samt för eventuella konsekvenser av att ha registrerat felaktig information.

Du är ansvarig för att hålla dina inloggningsuppgifter säkra och konfidentiella. Astara är inte på något sätt ansvarig för förlust eller skada som orsakas av obehörig åtkomst till och användning av ditt konto eller dina inloggningsuppgifter. Om du får kännedom om eller misstänker någon obehörig användning av ditt konto måste du omedelbart informera Astara på: kundtjanst.fiat@astara.com.

Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs på kundkontot. Du förbinder dig att inte använda kundkontot för bedrägliga eller olagliga ändamål.

Om Astara misstänker att du missbrukar ditt Kundkonto eller dina inloggningsuppgifter, eller på annat sätt bryter mot Villkoren, har Astara rätt att stänga av dig från ditt Kundkonto. Astara har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter för ditt Kundkonto.

4. Inköpsförfrågningar och förskottsbetalningar.

Astara tillåter sina återförsäljare att lista sina tillgängliga fordon på webbplatsen. På webbplatsen kommer du att kunna göra förfrågningar om fordon som du vill köpa. Du kommer också att kunna skicka förfrågningar om information om de annonser som återförsäljarna har lagt ut på webbplatsen.

För att kunna göra en framgångsrik köpbegäran och säkra ditt fordon måste du göra en deposition. Depositionen kommer att dras av från den slutliga köpeskillingen. Betalning av depositionen kommer att ske via Stripe, med hjälp av kreditkort - inklusive användning av Apple Pay eller Google Pay-tjänster. Om du bestämmer dig för att dra dig ur köpet av fordonet kommer återförsäljaren att återbetala hela depositionsbeloppet till dig.

Efter att ha slutfört köpbegäran kommer du att kontaktas av Återförsäljaren, som är en auktoriserad handlare, för att slutföra köpet. Du kommer att ingå ett köpeavtal direkt med Återförsäljaren och Astara kommer inte att vara part i ett sådant köpeavtal. Astara är inte Återförsäljarens agent eller representant eller försäljningsförmedlare. Astara åtar sig inte något ansvar till följd av eller i samband med köpeavtalet. Återförsäljarens villkor kommer att reglera köpet Återförsäljaren ansvarar för försäljningen av fordonen och alla relaterade produkter och för att hantera eventuella anspråk eller andra frågor som uppstår till följd av eller i samband med avtalet mellan dig och återförsäljaren.

Astara är varken tillverkare eller säljare av de fordon som annonseras på Webbplatsen. Astaras uppgift är endast att hantera webbplatsen, genom vilken fordon som ägs av återförsäljarna säljs. Astara ska inte hållas ansvarigt i händelse av otillgänglighet av de produkter som annonseras på Webbplatsen eller omöjlig leverans på grund av orsaker utanför dess kontroll, force majeure, stöld eller förlust, eller fel i beställningen eller data som tillhandahålls av dig.

5. Uteslutande av garantier.

Du bekräftar uttryckligen och samtycker till att användningen av Webbplatsen sker på egen risk och att hela risken för tillfredsställande kvalitet, prestanda, noggrannhet och ansträngning ligger hos dig. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag tillhandahålls webbplatsen 'i befintligt skick' och 'som tillgänglig', med alla fel och utan garantier av något slag, och Astara frånsäger sig härmed alla garantier och villkor med avseende på webbplatsen, antingen uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier och/eller villkor för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, noggrannhet, tyst njutning och icke-intrång i tredje parts rättighete.

Astara garanterar inte mot störningar i ditt nyttjande av Webbplatsen, att de funktioner som finns på eller utförs eller tillhandahålls av Webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, att driften av Webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att defekter på Webbplatsen kommer att korrigeras. Ingen muntlig eller skriftlig information eller rådgivning som ges av Astara eller dess representanter ska skapa en garanti.

6. Begränsning av ansvar

I den utsträckning som lagen tillåter ska Astara inte i något fall vara ansvarig för personskada eller någon som helst tillfällig, särskild, indirekt eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, skada för utebliven vinst, förlust av data, avbrott eller någon annan skada eller förlust, som uppstår ur eller i samband med din användning eller oförmåga att använda webbplatsen, oavsett orsak, oavsett teori om ansvar (avtal, skadestånd eller annat) och även om Astara har underrättats om möjligheten av sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av ansvar för personskada, eller för oförutsedda skador eller följdskador, så denna begränsning kanske inte gäller för dig.

Under inga omständigheter ska Astaras totala ansvar gentemot dig för alla skador (annat än vad som kan krävas enligt tillämplig lag i fall som rör personskada) enligt dessa Villkor överstiga beloppet 100 euro. Ovanstående begränsningar gäller även om den ovan angivna åtgärden misslyckas med sitt väsentliga syfte.

7. Behandling av personuppgifter.

Astara behandlar dina personuppgifter när du använder webbplatsen. Information om Astaras behandling av dina personuppgifter finns i Astaras integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.fiat.se/integritetspolicy/.

8. Ändringar av villkoren

Astara kan när som helst ändra dessa Villkor genom att publicera de ändrade Villkoren på Webbplatsen. Varje ändring i detta avseende kommer att publiceras på ett synligt sätt på Webbplatsen så att Du kan bli medveten om den innan Du besöker Webbplatsen. Alla ändringar av Villkoren ska träda i kraft omedelbart efter publicering. Din fortsatta tillgång till webbplatsen ska anses utgöra ditt godkännande av de ändrade villkoren

Eventuella ändringar i detta avseende kommer att publiceras på ett synligt sätt på webbplatsen så att du kan bli medveten om det innan du besöker webbplatsen.

Astara förbehåller sig rätten att ändra, uppdatera, modifiera eller radera information och/eller funktioner på denna Webbplats när som helst av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande till Dig.

9.Kontaktuppgifter

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på kundtjanst.fiat@astara.com, eller skriftligen till.

Astara Ital Sweden AB
Färögatan 33
164 43 Kista
Sverige

10. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med de materiella lagarna i Sverige utan att ge verkan åt de lagvalsprinciper som gäller där. Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor, eller brott mot, uppsägning eller ogiltighet av dessa, ska avgöras av allmän domstol i Sverige.